Wspólny front
2015

Projekt artystyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem.

„Wspólny Front” to interdyscyplinarny projekt skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast oraz miejskich blokowisk, którego główną ideą jest tworzenie poprzez współuczestnictwo. Inspiracją dla „Wspólnego Frontu” stał się projekt edukacji muzycznej Roberty Guaspari dla dzieci z nowojorskiego Harlemu, czy projekt edukacji tanecznej, realizowany przez Simona Rattla i Filharmonię Berlińską dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizują wybitne autorytety pedagogiczne z różnych dyscyplin artystycznych, których zadaniem jest inspirowanie, animowanie i motywowanie twórczości dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniami w zakresie szeroko rozumianej kultury. Materią ich pracy są mało znane (a czasem zupełnie zapomniane) dzieła muzyczne Polskiego Dziedzictwa Narodowego, pokazujące bogactwo naszej kultury i dające możliwość reinterpretacji klasycznych wzorców przy użyciu współczesnych, nakierowanych na młodego odbiorcę metod.

Praca i badania etnograficzne łączą się w tym projekcie z artystycznymi działaniami dzieci i ich pedagogów. Ważnym aspektem projektu pozostaje również kształcenie kadr kultury wrażliwych na potrzeby dzieci i młodzieży w lokalnych społecznościach.

Projekt jest obecnie realizowany w 3 województwach: małopolskim, opolskim i podkarpackim. W zamierzeniu autorów ma jednak stopniowo rozszerzać swój zakres o kolejne regiony.